Happy Birthday, Aoi!

41282619Happy Birthday, you lovely Blue Goddess!